Privacybeleid Synergeia

Synergeia

Kapelstraat 52A

3212 Pellenberg

info@synergeia.be

0498 82 41 88


ALGEMEEN


Synergeia hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Synergeia houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte zijn van rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Synergeia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Synergeia

Kapelstraat 52A

3212 Pellenberg


Emailadres: info@synergeia.be


WAAROM VERWERKEN WE UW GEGEVENS?


Uw persoonsgegevens worden door Synergeia verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen

het voeren van de boekhouding (wettelijke verplichting)

het bijhouden van een register (wettelijke verplichting)


WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?


Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van uw vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de bovenstaande doelstellingen:


Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Gezinsgegevens

Bankgegevens

Het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;

Het IP-adres dat aan U gekoppeld werd;

Ons communicatieverkeer (zowel per e-mail als alle andere middelen van communicatie;

De datum en het uur waaropU toegang heeft gehad tot onze website;

Localisatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie;

De pagina’s die U bezoekt op onze website;

Het type browser, het platform en/of het operating system dat U gebruikt;

Enige andere gegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten;

Enige andere gegevens die U ons heeft meegedeeld.


Gegevensverzameling op onze website:

1. Cookies

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser lokaal worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website en het gebruik van onze website zo vlot mogelijk te laten verlopen.

U kunt uw browser zelf zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Ook kan uw browser zo worden ingesteld dat cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website wel beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies aan te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen op grond van Art. 6, punt 1.f van de EU AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde dienstverlening te garanderen die vrij is van technische fouten. Indien ook andere cookies (zoals die om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in dit Privacybeleid afzonderlijk behandeld.

2. Server-logbestanden

De websitebeheerder verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde ‘server log files’, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 •     hostnaam van het toestel dat toegang zoekt,
 •     de pagina vanwaar het bestand werd opgevraagd of de referrer URL,
 •     de naam van het bestand,
 •     de datum en het tijdstip van het verzoek,
 •     de hoeveelheid overgedragen gegevens,
 •     de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden),
 •     het browsertype en versie,
 •     het besturingssysteem,
 •     het IP-adres van de computer die de aanvraag doet.

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6, 1.f van de EU AVG, die de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

3. Contactformulier

Als u ons vragen stelt via het contactformulier op onze website, verzamelen wij de in het formulier ingevulde gegevens, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming. 

Wij zullen de gegevens die u invult op het contactformulier dan ook alleen verwerken met uw toestemming volgens Art. 6, 1.a van de EU AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u in het contactformulier hebt verstrekt totdat u verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt, of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen, blijven evenwel gelden.

4. Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Voor dit doel wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Matomo cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert.

De opslag van Matomo cookies is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) van de EU DSGVOGDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zal niet aan derden worden verstrekt. U kunt het opslaan van deze cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.

Indien u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u deze functie hier deactiveren. In dit geval zal een opt-out cookie in uw browser worden opgeslagen om te voorkomen dat Matomo uw gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, zal dit betekenen dat de opt-out cookie ook wordt verwijderd. U zult het dan opnieuw moeten activeren wanneer u terugkeert naar onze site als u wilt dat uw activiteiten niet worden bijgehouden.

5. Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. Deze wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van de aantrekkelijkheid van onze website en om de lokalisering van de door ons op de website aangegeven plaatsen te vergemakkelijken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6, 1.f van de EU AVG.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://www.google.com/policies/privacy/ .

6. CookieHub

Deze site maakt gebruik van de consent management dienst (cookie banner en cookie voorkeuren bewaren) CookieHub via een plugin. Deze wordt beheerd door CookieHub ehf

Hafnargata 18, 230 Reykjanesbæ, Iceland

www.cookiehub.com

Om CookieHub te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server in de EU en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van CookieHub is in het belang van de bezoeker van onze website om op anonieme wijze en afgeschermd voor de beheerders van onze website, uw cookie-voorkeuren te kunnen vastleggen en bewaren. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6, 1.f van de EU AVG.

Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van CookieHub op https://www.cookiehub.com/legal/privacy-policy .WIE VERWERKT DE GEGEVENS?


De gegevens worden verwerkt door de door Synergeia aangeduide personen. Personen hebben slechts toegang tot de gegevens in zoverre dat dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie binnen het bedrijf.


VERSTREKKING AAN DERDEN


De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • gegevens uit te wisselen aan andere medewerkers, zoals therapeuten, secretaresse onthaal etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.
 • het verzorgen van de wettelijke documenten

Wij zullen de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


 

MINDERJARIGEN


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


BEWAARTERMIJN


Synergeia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Synergeia verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 7 boekjaren na het laatste gebruik. Deze termijn loopt gelijk met de termijn voor het bijhouden van de boekhouding. 


BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


Alle personen die namens Synergeia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Alle personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de aanvragen die u ons als sitebeheerder toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slot-pictogram in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.


JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS


U heeft recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kunt u ons hiervoor contacteren. 


Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.


Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


KLACHTEN


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.


U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):


Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


WIJZIGING PRIVACYVERKLARING


Synergeia kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

U kunt ervoor kiezen geen uniek identificatienummer voor webanalysecookies aan uw computer te laten toekennen om te voorkomen dat de op deze website verzamelde gegevens worden samengevoegd en geanalyseerd.

Om die keuze te maken, klikt u hieronder om een opt-out cookie te ontvangen.